Sutarties projektas

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS NR.

BENDROSIOS SĄLYGOS


1. Sutarties objektas

1.1. Šios vartojimo kredito sutarties šalys – sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti kredito davėjas ir kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Šią vartojimo kredito sutartį sudaro kredito gavėjo pateikta paraiška kreditui gauti bei specialiosios ir bendrosios sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais.

1.3. Esmine šios sutarties sąlyga kredito davėjas laiko kredito gavėjo pateiktus patvirtinimus, kurie yra nurodyti šios sutarties specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas laikys šią sutartį iš esmės pažeista, jei bet kuris iš šių patvirtinimų neatitinka tikrovės arba yra melagingas.

1.4. Visi sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https://www.kreditucentras.lt/ paskelbtomis www.kreditucentras.lt sistemos naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), kitais tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu praktika.

2 Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1. Kreditą gauti gali tik asmuo, kuris Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis yra įregistruotas kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje ir tinkamai pateikęs paraišką kreditui gauti bei Kredito davėjo reikalavimu sudarę Kredito, palūkanų ir kitų pagal šią sutartį mokėtinų sumų grąžinimo užtikrinimo sandorius (jei tokie reikalaujami).

2.2. Šalys susitaria, jog paraiškos kreditui gauti pateikimo metu kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba kredito davėjo duomenų bazės išrašas apie kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.kreditucentras.lt/), yra laikomi kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią. Dėl to paraiška ir jos pagrindu sudaryta ši vartojimo kredito sutartis yra prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kredito gavėjo ir kredito davėjo parašu kiekviename jo lape.

2.3. Kredito dydis ir jo grąžinimo terminas yra nurodyti specialiosiose šios sutarties sąlygose, pagal paraiškoje pateiktus kredito gavėjo pageidavimus ir atsižvelgiant į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus.

2.4. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas ir atlieka kitus šioje sutartyje nustatytus mokėjimus į (i) kredito gavėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas registracijos mokesčio pervedimas, ir/arba (ii) į popierinėje kredito paraiškos formoje nurodytą banko sąskaitą, ir/arba (iii) per tarpininką grynaisiais pinigais, ir/arba (iv) į nurodytą įmonės , kurios įsipareigojimų Kredito gavėjui sumą refinansuoja Kredito davėjas, banko sąskaitą, ir/arba (iv) į paraiškoje nurodytą kitą mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą, įskaitant ir kredito davėjui priimtinas elektronines pinigines. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito gavėjo mokėjimus vykdančiai įstaigai už kredito sumos ar kitų mokėjimų įskaitymą į kredito gavėjo sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka kredito gavėjas. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas per 1 valandą nuo vartojimo kredito sutarties pateikimo kredito gavėjui momento.

2.5. Atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis bei kitas aplinkybes, kredito davėjas nustato kredito sumos ir termino ribojimus kredito gavėjui. Šie ribojimai yra nurodomi kredito gavėjo paskyroje https://www.kreditucentras.lt/.

2.6. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą prašymą dėl termino pratęsimo jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar kitų su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

3 Kredito gavėjo teisė atsisakyti sutarties

3.1. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per apsisprendimo laikotarpį, kuris prasideda nuo lėšų pagal sudarytą kredito sutartį kredito gavėjui išmokėjimo dienos ir baigiasi po dviejų kalendorinių dienų. Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki apsisprendimo laikotarpio pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Pranešime kredito gavėjas neprivalo nurodyti sutarties atsisakymo priežasčių.

3.2. Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos arba nuo LR Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos (jei ji yra vėlesnė už sutarties sudarymo dieną). Naudodamasis šia teise, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos privalo: (i) šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešti apie tai kredito davėjui ir (ii) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą jam išmokėtą kredito sumą bei sumokėti palūkanas ir administravimo mokesčius, susikaupusius nuo dienos, kurią buvo išmokėtas kreditas, iki kredito grąžinimo dienos. Palūkanos ir administravimo mokesčiai apskaičiuojami pagal sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas normas. Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad kredito gavėjas papildomai sumokėtų kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kurie susiję su kredito gavėjo kreditingumo tikrinimu prieš išduodant kreditą pagal šią sutartį.

3.3. Jeigu sutartyje pateikta ne visa LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. privaloma pateikti informacija arba jeigu sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos kredito gavėjo sprendimui sudaryti kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, kredito gavėjas turi teisę atsisakyti kredito sutarties, šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pranešdamas kredito davėjui apie kredito sutarties atsisakymą raštu prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

4 Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1. Kredito gavėjas grąžina kredito sumą bei sumoka palūkanas ir administravimo mokesčius griežtai laikydamasis specialiosiose sąlygose nustatyto kredito grąžinimo grafiko, pagal šios sutarties specialiosiose sąlygose, tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt/ ar kredito davėjo išrašytoje sąskaitoje pateiktus nurodymus. Kredito gavėjas turi teisę bet kada šios sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką.

4.2. Sąskaita išrašoma ir pateikiama patalpinant ją kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt/, bei išsiunčiant kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu iki kiekvieno kredito grąžinimo grafike nurodyto mokėjimo termino pabaigos.

4.3. Kredito gavėjas turi teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios sutarties 4.4. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą kredito sumą, administravimo mokesčius ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 5.3. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir administravimo mokesčiai bei išlaidos.

4.4. Šios sutarties 4.3. p. numatyta kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais pateikiant kredito davėjui pareiškimą, nurodant šios sutarties numerį, sutarties specialiosiose sąlygose numatytą kredito grąžinimo datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš kredito gavėjo nereikalaus.

4.5. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma bet kurioje iš kredito davėjo sąskaitų banke, kitoje mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitoje, įskaitant ir kredito davėjui priimtinas elektronines pinigines. Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį (pvz. kredito davėjo išrašytos sąskaitos numeris, kredito sutarties numeris, paskirtis žodžiais ar pan.). Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, kredito davėjas mokėjimą įskaito atsižvelgdamas į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti kredito gavėjo valią.

4.6. Visi kredito gavėjo mokėjimai yra atliekami eurais ir užskaitomi tokiu eiliškumu: (i) delspinigiai ir pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, patirtos iki išieškojimo perdavimo antstoliui (ii) palūkanos ir administravimo mokesčiai, (iii) kredito suma. Priverstinio skolos išieškojimo atveju (t.y. perdavus išieškojimą antstoliui) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos yra užskaitomos po to, kai yra pilnai grąžintos palūkanos, administravimo mokesčiai ir kredito suma.

4.7. Kredito gavėjas turi teisę pratęsti kredito grąžinimo terminą 1 mėnesį pagal tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt/ ar kredito davėjo išrašytoje sąskaitoje pateiktus nurodymus. Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo įsipareigojimus, arba jei pratęsus terminą bendra vartojimo kredito kaina viršys bendrą vartojimo kredito sumą, kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti terminą.

4.8. Kredito grąžinimo terminas yra laikomas pratęstu, jei kredito gavėjas sumoka pratęsimo momentu sukauptas palūkanas ir administravimo mokesčius, apskaičiuojamus šios sutarties 5 dalyje nustatyta tvarka pagal šios sutarties specialiosiose sąlygose nustatytas normas.

4.9. Pasibaigus kredito pratęsimo terminui kredito gavėjas gali savo pasirinkimu arba grąžinti kreditą ir sumokėti administravimo mokesčius ir palūkanas, arba 4.7. - 4.8. p. nustatyta tvarka ir sąlygomis pakartotinai pratęsti kredito grąžinimo terminą.

4.10. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka kredito gavėjo prašymu yra grąžinama į kredito gavėjo nurodytą asmeninę banko ar kitos mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą, įskaitant ir kredito davėjui priimtinas elektronines pinigines, arba panaudojamos kitu, kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują kreditą, permokėtos sumos kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios sutarties 9.6 p. nustatytais būdais, arba kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą yra pateikiamas atskirai arba pažymint apie įskaitymą kredito davėjo sąskaitoje, pateikiamoje šios sutarties 4.2. punkte nustatyta tvarka.

4.11. Iki kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 4.10 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas kredito gavėjas moka kredito davėjui 0,10 EUR per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

4.12. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.

5 Palūkanų normos, bendros vartojimo kredito kainos metinės normos ir bendros vartojimo kredito gavėjo mokamos sumos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

5.1. Už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito gavėjo pageidaujamą gauti kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką.

5.3. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui, išskyrus 3.1. ir 3.3. p. nurodytus atvejus, kuomet palūkanos nėra mokamos.

5.4. Bendra vartojimo kredito kainos metinės norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5.5. Bendra vartojimo kredito kaina yra lygi pagal šios sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų ir sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto administravimo mokesčio sumai. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal paraišką suteikiamo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su kredito davėjo iki tol kredito gavėjui suteiktais kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais bei išlaidų, susijusių su suteikto kredito grąžinimo termino pratęsimais, jei tokių būtų.

5.6. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą ir, jei kredito davėjas patiria šias išlaidas, šios išlaidos turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.7. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito gavėjo mokėjimus vykdančių įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus kredito gavėjo pagal šią sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą.

5.8. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo kredito kainą su kredito suma, nurodyta šios sutarties specialiosiose sąlygose pagal kredito gavėjo paraišką.

5.9. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojamos nuo kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytų ir į sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie kredito sumą ir kredito grąžinimo terminą. Šie skaičiavimai yra atliekami darant prielaidą, kad vartojimo kredito sutartis galios sutartą laikotarpį ir vartojimo kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus vartojimo kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.

6 Kredito davėjo teisė nutraukti sutartį ir atsakomybės sąlygos

6.1. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti sutartį ir pareikalauti sumokėti visą kredito sumą, administravimo mokesčius, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito gavėjo elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki numatomos sutarties nutraukimo dienos. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 5 (penkioms) dienoms po jo išsiuntimo.

6.2. Iki kol bus grąžintas visas kreditas, administravimo mokesčiai ir palūkanos, sutarties nutraukimas nesustabdo kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų, kitų sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina kredito gavėjo prievolės mokėti kredito davėjui pagal sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios sutarties 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6.3. Kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, šios sutarties 5.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito sumos už visą pradelsimo laiką ir kredito gavėjas privalo mokėti 0,05% delspinigių nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai nuo visos pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip už bendrą 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui nėra taikomi.

6.4. Jei sudarant šią sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), kredito gavėjui praleidus kredito, administravimo mokesčių ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, po termino praleidimo yra skaičiuojama šios sutarties 5.1. p. nurodyta metinė palūkanų norma už naudojimąsi kreditu netaikant jokių nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos.

6.5. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko sutarties pažeidimas, yra nesusiję su kredito davėju, ir kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.

7 Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

7.1. Kredito gavėjų ginčai su kredito davėju (ar tarpininkais) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir kredito davėjo patvirtintose Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, turi teisę kreiptis į teismą arba į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą.

7.3. Kredito gavėjas, manantis, kad kredito davėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarties ar su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kredito davėjas šį kreipimąsi nagrinėja neatlygintinai. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos.

7.4. Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per vienerius metus nuo jį netenkinančio kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu kredito davėjas per šios sutarties 7.3. p. nurodytą terminą kredito gavėjui neatsako, kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per vienerius metus nuo šio termino pabaigos.

8 Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

8.1. Tvarkydamas asmens duomenis Kredito davėjas vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

8.2. Kredito gavėjo asmens duomenų valdytojas – UAB “PRO INVEST GROUP”, juridinio asmens kodas: 302453988, buveinės adresas: Savanorių pr. 187, II a., 50177 Kaunas, el. pašto adresas: info@kreditucentras.lt, Tel. +370 700 31020.

8.3. Kredito gavėjui registruojantis, kreipiantis į Kredito davėją dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Kredito davėjui pratęsiant su Kredito gavėju sudarytas sutartis, Kredito gavėjo asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

8.3.1. mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais;

8.3.2. šios sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais;

8.3.3. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.4. Kredito gavėjo asmens duomenys tvarkomi (duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai):

8.4.1. siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

8.4.2. pagal Kredito gavėjo duotą (išreikštą) sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiais tikslais (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

8.4.3. siekiant teisėtų Kredito davėjo ar trečiosios šalies interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

8.5. Asmens duomenys apie Kredito gavėją gali būti gaunami (duomenų šaltiniai):

8.5.1. iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyvių, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ ar EUCB sistemoje:

8.5.1.1. duomenys apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija;

8.5.1.2. duomenys apie Kredito gavėjo, kuriam yra suteiktos ar ketinama suteikti finansines paslaugas, asmens duomenis, t. y. kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Kredito gavėjo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;

8.5.2. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: informacija apie darbdavį, darbovietę, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;

8.5.3. iš Valstybės įmonės Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų: ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą.

8.6. 8.5.1.1.-8.5.1.2. punktuose nurodytus Kredito gavėjo asmens duomenimis, surinktus ir tvarkomus Kredito davėjo, Kredito davėjas gali teikti 8.5.1. punkte nurodytiems juridiniams asmenims (įskaitant nuolatinį atnaujinamą jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose) tik gavus Kredito gavėjo sutikimą, išskyrus atvejus, kai Kredito gavėjas laiku ir tinkamai neįvykdo šioje sutartyje nustatytų prievolių. Tokiu atveju duomenys gali būti teikiami siekiant teisėtų Kredito davėjo ar trečiųjų šalių interesų.

8.7. Kredito gavėjo asmens duomenys taip pat gali būti teikiami Kredito davėjo atžvilgiu veikiantiems duomenų tvarkytojams (pvz., informacinių technologijų įmonėms, kurios yra Kredito davėjo naudojamų informacinių sistemų valdytojos; skolų administravimo ir išieškojimo įmonės, kt.), kurie teikia paslaugas Kredito davėjui ir jo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Kredito davėjo nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina tikslų įgyvendinimui. Plačiau apie duomenų gavėjus informacija pateikiama Kredito davėjo privatumo politikoje (https://www.kreditucentras.lt/files/Privatumopolitika_ProInvestGroup.pdf), su kuria Kredito gavėjas susipažino prieš šios sutarties pasirašymą.

8.8. Atsižvelgiant į tai, kad LR vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato Kredito davėjo pareigą prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą, vadovaujantis atsakingojo skolinimo principu, įvertinti Kredito gavėjo kreditingumą, remiantis pakankama informacija, gauta iš Kredito gavėjo, ir taip pat atlikus patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrindžiant Kredito gavėjo pateiktą informaciją kitais įrodymais, šios sutarties 8.5.1.1. ir 8.5.2.-8.5.3. punktuose nurodytais atvejais asmens duomenys apie Kredito gavėją gaunami siekiant imtis veiksmų Kredito gavėjo prašymu prieš sudarant sutartį.

8.9. Kredito gavėjo asmens duomenys saugomi:

8.9.1. 10 metų nuo vartojimo kredito suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos – apie suteiktas finansines paslaugas;

8.9.2. 10 metų nuo skolos padengimo dienos – apie faktą, kad Kredito gavėjas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių įsipareigojimų;

8.9.3. tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos;

8.9.4. sutarties 8.13. punkte nurodytu atveju, pokalbių įrašai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, - 10 metų.

8.10. Kredito gavėjas yra informuotas apie savo teisę prašyti, kad Kredito davėjas leistų susipažinti su Kredito gavėjo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kredito davėjas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia Kredito gavėjui informaciją apie veiksmus, kurių Kredito davėjas ėmėsi įgyvendinant prašymą, arba informuoja apie veiksmų pagal pateiktą prašymą nesiėmimo priežastis. Kai Kredito gavėjo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio ir pateikiami dažniau nei kartą per mėnesį, Kredito davėjas turi teisę:

8.10.1. imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba

8.10.2. atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

8.11. Kredito gavėjo prašymas įgyvendinti jo pasirinktą teisę pagal sutarties 8.10. punktą turi būti surašytas raštu lietuvių kalba, pasirašytas bei atsiųstas Kredito davėjui paštu, įteikiant asmeniškai arba el. paštu. Prašyme Kredito gavėjas turi aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekia įgyvendinti. Kredito gavėjo tapatybė nustatoma šiais būdais:

8.11.1. jei prašymas teikiamas Kredito gavėjui tiesiogiai atvykus pas Kredito davėją – pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

8.11.2. jei prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – tapatybė nustatoma priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Kredito gavėją. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad Kredito davėjas galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį;

8.11.3. jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Kredito gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.11.4. kai dėl informacijos apie Kredito gavėją kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.12. Kredito gavėjas yra informuotas apie savo teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu. Duotas sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atšauktas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti kreditucentras.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt/, skiltyje „mano duomenys“.

8.13. Vadovaujantis LR elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, Kredito davėjui siekiant pateikti sutarties sudarymo, vykdymo ar kitokios susijusios aplinkybės, kuri, vadovaujantis teisės aktais, gali sukelti teisinių padarinių, įrodymus, gali būti daromi telefoninių pokalbių su Kredito gavėju įrašai. Prieš pradedant įrašymą, Kredito gavėjai yra žodžiu informuojami apie tokį įrašymą ir jo tikslą. Šių duomenų tvarkymas atliekamas siekiant Kredito davėjo teisėto intereso.

8.14. Kredito gavėjas, manydamas, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turi teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.15. Kredito gavėjo asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti šią sutartį. Kredito gavėjui nepateikus tam tikrų asmens duomenų ir Kredito davėjui negalint jų patikrinti iš kitų šaltinių, ši sutartis gali būti nesudaryta.

8.16. Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 8 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 8 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.

9 Baigiamosios nuostatos

9.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie kredito gavėją, susijusi su sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

9.2. Sutartis įsigalioja nuo šios sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui momento ir galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

9.3. Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet (i) sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; (ii) kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; (iii) kai tai būtina keičiant kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 3 dalyje nurodyta tvarka ir terminais.

9.4. Kredito davėjas turi teisę šios sutarties vykdymui ir visoms ir/ar daliai šioje sutartyje nurodytų funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones, turinčius teisę šios sutarties vykdymo tikslais administruoti kredito gavėjo ir kredito davėjo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šioje sutartyje nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti kredito gavėjo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios kredito davėjo sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant kredito davėjo grupės įmones).

9.5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 dienas), išsamiai ir tiksliai.

9.6. Visi kredito gavėjo pranešimai ar prašymai vykdant šią sutartį gali būti pateikti kredito davėjui registruotu laišku ar elektroniniu paštu kredito davėjo adresais, nurodytais specialiosiose sąlygose. Kredito davėjas visus pranešimus ar prašymus teikia kredito gavėjui siųsdamas juos trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į kredito davėjo duomenų bazėje registruotą kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje kredito gavėjo paskyroje.

9.7. Kredito gavėjas negali perleisti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio kredito davėjo sutikimo. Kredito davėjas turi teisę perleisti jo teises ir pareigas pagal sutartį be kredito gavėjo sutikimo tik asmenims, kurie yra įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų.

9.8. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) - Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva.

IMTI KREDITĄ

---
---
--- MĖN
--- MĖN
Mėnesio įmoka
---
 Palūkanos:
---
 Administravimo mokestis:
---
 Grąžintina suma:
---
 Galutinė mokėjimo data:
---
 MPN:
--- %
 BVKKMN:
--- %