Taisyklės

WWW.KREDITUCENTRAS.LT
SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

www.kreditucentras.lt yra skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę Naudotojui gauti vartojimo kreditą nuotoliniu būdu.
www.kreditucentras.lt sistemą valdo UAB “PRO INVEST GROUP”, įmonės kodas: 302453988, adresas: Savanorių pr. 187, II a., 50177 Kaunas, telefonas: 8 700 31020, el. paštas: info@kreditucentras.lt (toliau – Bendrovė).
www.kreditucentras.lt naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Sistemos naudojimo tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis {NAME}, asmens kodas: {PERSONAL_ID}, telefonas: {CLIENT_MOBILE_PHONE}, el. paštas: {CLIENT_EMAIL} (toliau – Naudotojas) siekdamas pateikti paraišką kreditui gauti.
1. Naudotojo patvirtinimai
1.1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad:
1.1.1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;
1.1.2. Naudotojas atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
1.1.3. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms, šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;
1.1.4. Naudotojas yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus Lietuvos Respublikos pilietis, kuris šių Taisyklių tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;
1.2. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https://www.kreditucentras.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu praktika.
2. Registracijos tvarka ir sąlygos
2.1. Teisę prašyti kredito turi bet kuris asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 1.1.4. p. Naudotojui keliamus reikalavimus, tačiau gauti kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra registruoti Sistemos duomenų bazėje ir atitinka Bendrovės nustatytus reikalavimui kreditui gauti. Registruotis Naudotojas gali šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka internetu ar per kredito tarpininkus, kurių detalus sąrašas yra pateikiamas https://www.kreditucentras.lt/ (toliau – Tarpininkus).
2.2. Prieš registraciją, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas vartojimo kredito sutarties sąlygas ir standartinę informaciją apie vartojimo kreditą bei Sistemoje patvirtinti, kad jas perskaitė ir suprato.
2.3. Sutinkantis su Sistemoje paskelbtomis vartojimo kredito sutarties sąlygomis, Naudotojas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti https://www.kreditucentras.lt/ patalpintą paraišką (prašymą) kreditui gauti (toliau – Paraiška) ir registracijos anketą (toliau – Anketą), suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją. Registracijos metu užpildyta Anketa, kartu su Paraiška, yra priimama tik tuomet, kai Naudotojas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Registruotis“ arba ją patvirtina mobiliuoju elektroniniu parašu.
2.4. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą su Paraiška, Sistema suformuoja Vartojimo kredito sutarties projektą ir šias Taisykles koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodas (toliau – MD5). Naudotojas privalo įdėmiai perskaityti Taisyklės ir Vartojimo kredito sutarties projektą bei pateikti atitinkamą patvirtinimą Sistemoje. Taisyklės ir Vartojimo kredito sutartis bei kiti dokumentai yra išsaugomi Naudotojo paskyroje.
2.5. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima (pvz. jei paaiškėja, kad Naudotojo patvirtinimai yra melagingi, Naudotojas yra pažeidęs ankstesnes sutartis su Bendrove ar pan.), Sistema įregistruoja Naudotoją į savo duomenų bazę.
2.6. Naudotojo pateikta Paraiška yra pradedama nagrinėti ją gavus, Taisyklių 3 skyriuje nustatyta tvarka, ir po šio vertinimo Bendrovė priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su juo. Kredito sutartis su Naudotoju sudaroma ir kreditas išmokamas tik Naudotojui patvirtinus savo tapatybę ir valią tiesioginio kontakto metu naudojant originalų asmens tapatybės dokumentą ar bet kuria iš šių priemonių:
2.6.1. Naudojant elektroninį parašą:
a) Tvirtinant informaciją apie savo asmens tapatybę naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą, Naudotojas turi pateikti Bendrovei elektroniniu paštu (ar per Sistemą) savo asmens tapatybės dokumento originalo kopiją, patvirtintą naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus.
b) Naudojantis šiuo asmens tapatybės nustatymo būdu, Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad nustatant Naudotojo tapatybę šiame punkte nurodytu būdu, kliento tapatybė trečiosios šalies buvo nustatyta jam fiziškai dalyvaujant.
c) Sutikimas su šiomis Taisyklėmis taip pat yra laikomas besąlyginiu ir neatšaukiamu Naudotojo nurodymu atitinkamai įstaigai, kuri išdavė kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatą, pateikti patvirtintą Naudotojo asmens tapatybės dokumento ar duomenų kopiją.
2.6.2. Naudojant tiesioginį vaizdo (nuotraukos) perdavimą (iDenfy.com):
a) Tvirtinant savo asmens tapatybę tiesioginio vaizdo (nuotraukos) perdavimo metu Bendrovė užfiksuoja Naudotojo veido atvaizdą ir kliento parodytą tapatybę patvirtinančio dokumento originalą naudojant „iDenfy“ sistemą (https://www.idenfy.com/). Naudotojo tapatybės nustatymo procese gali dalyvauti tik vienas Naudotojas.
b) Šio tiesioginio vaizdo perdavimo metu nufotografuojamas Naudotojo veido atvaizdas iš priekio (atvaizde turi matytis Naudotojo veidas ir pečiai, atvaizdas privalo būti aiškiai matomas ir atskiriamas nuo aplinkoje esančių objektų).
c) Atliekamas tiesioginis pateikiamo tapatybės dokumento nuotraukos perdavimas. Šio perdavimo metu atitinkamas tapatybės dokumentas fiksuojamas vienu iš šių būdų: (i) asmens tapatybės kortelė ir leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje fotografuojami iš abiejų pusių; (ii) asmens paso atveju fotografuojamas dokumento puslapis, kuriame yra šio fizinio asmens nuotrauka bei paso viršelis.
d) Tiesiogiai perduotos nuotraukos privalo būti tokios kokybės, kuri leistų lengvai nuskaityti informaciją iš pateikiamų tapatybės dokumentų ir aiškiai matyti paties asmens bei asmens, atvaizduoto tapatybės dokumento nuotraukoje, bruožus ir nekeltų abejonių, kad tiesioginės vaizdo transliacijos metu dalyvaujančio asmens pateikiamame tapatybės dokumente yra būtent jo nuotrauka.
e) Visi šiame punkte nurodyti veiksmai atliekami nepertraukiamai, vieno tapatybės nustatymo proceso metu, paaiškinant Naudotojui, kad pateikdamas savo duomenis, jis kartu patvirtina ir jų teisingumą
2.6.3. Naudojant elektroninės bankininkystės priemones:
a) Tvirtinant savo asmens tapatybę naudojant elektroninės bankininkystės priemones, Naudotojas perveda į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,1 EUR (dešimt euro centų) registracijos mokestį, atliekant šį mokėjimo pavedimą nurodant bankui pateikti gavėjui mokėtojo asmens kodą. Pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas nurodo jam suteiktą MD5 kodą.
b) Registracijos mokestis turi būti sumokėtas iš Naudotojo atsiskaitomosios sąskaitos, esančios bet kuriame Lietuvos Respublikos banke, kredito ar kitoje mokėjimo įstaigoje.
c) Be registracijos mokesčio (mokėjimo pavedimo) Naudotojas taip pat Bendrovei turi pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą popierinę asmens tapatybės dokumento kopiją. Užsienyje patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija yra tinkama Naudotojo tapatybės nustatymui, jei toks dokumentas yra legalizuotas ir patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
d) Naudotojas asmens tapatybės dokumento kopiją popieriniu formatu Bendrovei pateikia vienu iš šių būdu: 1) išsiųsdamas ją paštu (registruotąja arba paprastąja siunta); 2) naudodamasis kurjerio paslaugomis; 3) pristatydamas į siuntų terminalus; 4) kitaip saugiai pristatydamas fiziškai.
e) Registracijos mokesčio (mokėjimo pavedimo) ir asmens tapatybės dokumento kopijos patvirtinimo tikslas yra patvirtinti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia. Registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu, o jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas Naudotojui kreipiantis dėl vartojimo kredito.
f) Naudotojas patvirtina, kad jis mokėjimą atlieka naudodamasis banko, kredito ar mokėjimo įstaigos sąskaita, kurią atidarant Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka buvo privalomai tinkamai nustatyta Naudotojo tapatybė ir šie duomenys bei dokumentai yra saugomi tame banke, kredito ar mokėjimo įstaigoje.
g) Sutikimas su šiomis Taisyklėmis taip pat yra laikomas besąlyginiu ir neatšaukiamu Naudotojo nurodymu tokiam bankui, kredito ar mokėjimo įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos mokestis ir į kurią yra išmokamos kredito lėšos, pateikti patvirtintą Naudotojo asmens tapatybės dokumento ar duomenų kopiją
2.6.4. Nustatant tapatybę šių Taisyklių 2.6.1.- 2.6.3. punktuose nurodytais atvejais Bendrovė turi teisę papildomai pareikalauti ar savo jėgomis rinkti ir naudoti papildomus duomenis, dokumentus ar informaciją, gautus iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio, kurie leidžia įsitikinti Naudotojo tapatybės autentiškumu.
2.6.5. Naudotojo tapatybės duomenys, nustatyti nuotoliniu būdu, yra saugomi Bendrovėje (ar pas jos pasitelktus trečiuosius asmenis) 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su Naudotoju pabaigos dienos tuo formatu, kuriuo surinkti.
2.6.6. Šalių sutarimu, Naudotojo asmens tapatybės ir valios patvirtinimas bet kuriuo iš 2.6.1.- 2.6.3. punktuose nustatytu būdų yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą galią, o nuo jo atlikimo momento Taisyklės ir Vartojimo kredito sutartis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jų lape.
2.6.7. Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo per 1 darbo dieną pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu arba bet kurioje iš Tarpininkų vietų, kurių išsamus sąrašas yra nurodytas https://www.kreditucentras.lt/.
2.6.8. Registracijos internete metu Naudotojas privalo nurodyti slaptažodį, kurį sudaro Naudotojo savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacija, skirta nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia vykdant šias Taisykles, jose nustatyta tvarka sudarytas Vartojimo kredito sutartis ar kitus sandorius su Bendrove.
2.7. Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos:
2.7.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas privalo užpildyti ir pasirašyti popierinę kredito Paraišką arba Sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu bei kitais, Bendrovės ar Tarpininko reikalaujamais dokumentais pateikti ją bet kuriam iš Tarpininkų https://www.kreditucentras.lt/ paskelbtose vietose.
2.7.2. Gavusi tinkamai užpildytą popierinę kredito Paraišką arba Sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), Bendrovė patikrina Naudotojo kreditingumą ir nenustačius priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima (pvz. jei Naudotojo patvirtinimai yra melagingi, Naudotojas yra pažeidęs ankstesnes sutartis su Bendrove ar pan.), Bendrovė įregistruoja Naudotoją į Sistemos duomenų bazę.
2.8. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą – apie Paraiškos patvirtinimą, Bendrovė informuoja Naudotoją trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu. Registracijos per Tarpininkus atveju Naudotojui telefoninio pokalbio metu yra žodžiu pasakomi ir prisijungimui prie Sistemos reikalingi duomenys.
2.9. Pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, Naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje arba skambinant Bendrovei telefono numeriu: 8 700 31020.
2.10. Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų išregistruoja Naudotojo duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu.
3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos
3.1. Kreditą gali gauti tik tie Naudotojai, kurie Paraiškoje ar kitais Bendrovės nurodytais būdais yra tiksliai ir išsamiai pateikę visus duomenis, dokumentus ir/ar informaciją, reikalingą Naudotojo kreditingumui įvertinti, bei kredito davėjo reikalavimu sudarę kredito, palūkanų ir kitų pagal su Bendrove sudaromą kredito sutartį mokėtinų sumų grąžinimo užtikrinimo sandorius (jei tokie reikalaujami).
3.2. Paraišką Naudotojas gali teikti tik jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį Naudotojo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems asmenims, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Naudotojo tvarių pajamų.
3.3. Naudotojo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip Naudotojo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, jei Naudotojas pateikia įrodymų, kad tinkamam kreditingumo vertinimui pakanka informacijos tik apie Naudotoją. Šeima yra laikomi susituokę asmenys. Tinkamam šeimos pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų vertinimui Naudotojas privalo pateikti visus teisės aktuose reikalaujamus sutikimus, leidimus ir/ar patvirtinimus, kurių pagrindu bus renkami duomenys ir dokumentai iš trečiųjų asmenų, patvirtinantys ar paneigiantys Naudotojo pateikiamą informaciją kreditingumo vertinimui.
3.4. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:
3.4.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką ir pateikiant visus Bendrovės prašomus dokumentus ar informaciją;
3.4.2. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto Naudotojo mobiliojo telefono numerio siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu +370 639 56579 su tekstu: „PRASAU (tarpas) [jums suteiktas sistemos vartotojo numeris] (tarpas) [pageidaujama kredito suma] (tarpas) [pageidaujamas terminas]”. Pavyzdžiui, norėdami gauti 100 EUR dydžio kreditą 30 dienų terminui, turėtumėte išsiųsti tokio turinio SMS žinutę: “PRASAU VARTOTOJO ID 100 30”.
3.4.3. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto mobiliojo telefono numerio skambinant telefonu 8 700 31020 bei įrašomo pokalbio metu žodžiu pateikiant Bendrovės atstovo žodžiu prašomus pateikti duomenis, reikalingus nustatyti Naudotojo tapatybę, o taip pat įsitikinti Naudotojo valia prašomo gauti kredito atžvilgiu.
3.4.4. užpildant ir pasirašant popierinę kredito Paraišką, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų, https://www.kreditucentras.lt/ paskelbtose vietose.
3.4.5. žodžiu pareiškiant apie esmines pageidaujamo Kredito sąlygas tiems Tarpininkams, kurie pagal susitarimą su Kredito davėju turi teisę priimti žodines paraiškas. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę Kredito sutartį.
3.5. Pateikdamas Paraišką Naudotojas patvirtina, jog:
3.5.1. šių Taisyklių 1.1. punkte esančių patvirtinimų tikslumas ir teisingumas yra nepasikeitęs;
3.5.2. Naudotojas atidžiai perskaitė Vartojimo kredito sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;
3.5.3. Naudotojas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;
3.5.4. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra pajėgus įvykdyti;
3.5.5. Naudotojas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą;
3.5.6. Naudotojo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;
3.5.7. Naudotojas supranta, jog kredito palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Bendrovės prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir greitu būdu, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.
3.6. Šalys susitaria, jog Naudotojo mobilus elektroninis parašas, Paraiškos pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra prilyginami Naudotojo rašytiniam parašui, turinčiu Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo rašytiniu parašu kiekviename jo lape.
3.7. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Naudotoju, jei šis Bendrovės nustatyta tvarka ir sąlygomis pateiks savo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo vertinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas. Esant poreikiui, Kredito davėjo prašymu Naudotojas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Naudotojo kreditingumą ir/ar patikrinti Naudotojo pateiktą informaciją apie jį ir/ar jo sutuoktinį(~ę).
3.8. Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Naudotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Bendrovės nustatytų ir Taisyklėse, https://www.kreditucentras.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.
3.9. Atsižvelgdamas į Naudotojo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato kredito sumos ir termino limitą Naudotojui.
3.10. Kredito limitas gali būti padidintas Bendrovės vienašaliu sprendimu.
3.11. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas.
3.12. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Naudotoją siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į Naudotojo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje Naudotojo paskyroje Sistemoje.
3.13. Nusprendus suteikti kreditą, Sistema sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu.
3.14. Suteikiant vartojimo kreditą per Tarpininką, Naudotojui gali būti pateikiamas ir popierinis Vartojimo kredito sutarties egzempliorius.
3.15. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius Naudotojo mokėjimus vykdančiai įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Naudotojo sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Naudotojas.
4. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka
4.1. Tvarkydamas asmens duomenis Kredito davėjas vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.
4.2. Naudotojo asmens duomenų valdytojas – UAB “PRO INVEST GROUP”, juridinio asmens kodas: 302453988, buveinės adresas: Savanorių pr. 187, II a., 50177 Kaunas, el. pašto adresas: info@kreditucentras.lt, Tel. +370 700 31020.
4.3. Naudotojui registruojantis, kreipiantis į Naudotoją dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Naudotoju sudarytas sutartis, Naudotojo asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
4.3.1. mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais;
4.3.2. vartojimo kredito sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais;
4.3.3. tiesioginės rinkodaros tikslais.
4.4. Naudotojo asmens duomenys tvarkomi (duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai):
4.4.1. siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
4.4.2. pagal Naudotojo duotą (išreikštą) sutikimą tvarkyti asmens duomenis konkrečiais tikslais (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
4.4.3. siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
4.5. Asmens duomenys apie Naudotoją gali būti gaunami (duomenų šaltiniai):
4.5.1. iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163), valdančios kreditų biuro sistemą (KBS), ir jos dalyvių, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ ar EUCB sistemoje:
4.5.1.1. duomenys apie savalaikį ir tinkamą finansinių įsipareigojimų neįvykdymą, t. y. informacija apie nepadengtus įsiskolinimus bei jų mokėjimo istorija;
4.5.1.2. duomenys apie Naudotojo, kuriam yra suteiktos ar ketinama suteikti finansines paslaugas, asmens duomenis, t. y. kredito paraiškų duomenys, pageidauti, pageidaujami gauti ir esami finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, užklausų apie Naudotojo kredito istoriją skaičius, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą;
4.5.2. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: informacija apie darbdavį, darbovietę, įdarbinimus, atleidimus, vertimąsi ūkine, sporto, atlikėjo, autorine ir kita individualia veikla, pajamos iš jos, savininkų, ūkinių bendrijų narių pajamos, kitos gaunamos draudžiamosios pajamos (įskaitant gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas), gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis;
4.5.3. iš Valstybės įmonės Registrų centro, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojų: ieškomų asmenų registro informacija, negaliojančių dokumentų registro informacija, duomenys apie neveiksnumą ar veiksnumo apribojimą.
4.6. Taisyklių 4.5.1.1.-4.5.1.2. punktuose nurodytus Naudotojo asmens duomenimis, surinktus ir tvarkomus Bendrovės, Bendrovė gali teikti 4.5.1. punkte nurodytiems juridiniams asmenims (įskaitant nuolatinį atnaujinamą jungtinėse finansinės rizikos duomenų rinkmenose) tik gavus Naudotojo sutikimą, išskyrus atvejus, kai Naudotojas laiku ir tinkamai neįvykdo kredito sutartyje nustatytų prievolių. Tokiu atveju duomenys gali būti teikiami siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiųjų šalių interesų.
4.7. Naudotojo asmens duomenys taip pat gali būti teikiami Bendrovės atžvilgiu veikiantiems duomenų tvarkytojams (pvz., informacinių technologijų įmonėms, kurios yra Bendrovės naudojamų informacinių sistemų valdytojos; skolų administravimo ir išieškojimo įmonės, kt.), kurie teikia paslaugas Bendrovei ir jos vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina tikslų įgyvendinimui. Plačiau apie duomenų gavėjus žr. privatumo politiką: https://www.kreditucentras.lt/files/Privatumopolitika_ProInvestGroup.pdf.
4.8. Atsižvelgiant į tai, kad LR vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato Bendrovės pareigą prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą, vadovaujantis atsakingojo skolinimo principu, įvertinti Naudotojo kreditingumą, remiantis pakankama informacija, gauta iš Naudotojo, ir taip pat atlikus patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrindžiant Naudotojo pateiktą informaciją kitais įrodymais, šių Taisyklių 4.5.1.1. ir 4.5.2.-4.5.3. punktuose nurodytais atvejais asmens duomenys apie Naudotoją gaunami siekiant imtis veiksmų Naudotojo prašymu prieš sudarant sutartį.
4.9. Naudotojo asmens duomenys saugomi:
4.9.1. 10 metų nuo vartojimo kredito suteikimo ir įsipareigojimų įvykdymo dienos – apie suteiktas finansines paslaugas;
4.9.2. 10 metų nuo skolos padengimo dienos – apie faktą, kad Naudotojas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių įsipareigojimų;
4.9.3. 12 mėnesių - jeigu buvo priimtas sprendimas atsisakyti suteikti finansinę paslaugą Naudotojui;
4.9.4. tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos;
4.9.5. Taisyklių 4.13. punkte nurodytu atveju, pokalbių įrašai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, - 10 metų, jeigu kreditas Naudotojui buvo suteiktas.
4.10. Naudotojas yra informuotas apie savo teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Naudotojo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia Naudotojui informaciją apie veiksmus, kurių Bendrovė ėmėsi įgyvendinant prašymą, arba informuoja apie veiksmų pagal pateiktą prašymą nesiėmimo priežastis. Kai Naudotojo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio ir pateikiami dažniau nei kartą per mėnesį, Bendrovė turi teisę:
4.10.1. imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
4.10.2. atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
4.11. Naudotojo prašymas įgyvendinti jo pasirinktą teisę pagal Taisyklių 4.10. punktą turi būti surašytas raštu lietuvių kalba, pasirašytas bei atsiųstas Bendrovei paštu, įteikiant asmeniškai arba el. paštu. Prašyme Naudotojas turi aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekia įgyvendinti. Naudotojo tapatybė nustatoma šiais būdais:
4.11.1. jei prašymas teikiamas Naudotojui tiesiogiai atvykus pas Bendrovę – pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4.11.2. jei prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – tapatybė nustatoma priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Naudotoją. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad Bendrovė galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį;
4.11.3. jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Naudotojo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4.11.4. kai dėl informacijos apie Naudotoją kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4.12. Naudotojas yra informuotas apie savo teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu informuojant Bendrovę. Duotas sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti atšauktas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti kreditucentras.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.kreditucentras.lt/, skiltyje „mano duomenys“.
4.13. Vadovaujantis LR elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, Bendrovei siekiant pateikti sutarties sudarymo, vykdymo ar kitokios susijusios aplinkybės, kuri, vadovaujantis teisės aktais, gali sukelti teisinių padarinių, įrodymus, gali būti daromi telefoninių pokalbių su Naudotoju įrašai. Prieš pradedant įrašymą, Naudotojas yra žodžiu informuojamas apie tokį įrašymą ir jo tikslą. Šių duomenų tvarkymas atliekamas siekiant Bendrovės teisėto intereso.
4.14. Naudotojas, manydamas, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turi teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
4.15. Naudotojo asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti vartojimo kredito sutartį. Naudotojui nepateikus tam tikrų asmens duomenų ir Bendrovei negalint jų patikrinti iš kitų šaltinių, sutartis gali būti nesudaryta.
4.16. Naudotojas gali daryti įtaką visoms šių Taisyklių 4 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Naudotojas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šių Taisyklių 4 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai.
5. Konfidencialumas
5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir Vartojimo kredito sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.
5.2. Naudotojas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, Naudotojas privalo nedelsiant jį pasikeisti.
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Taisyklės įsigalioja nuo registracijos pabaigos ir galioja iki Naudotojo išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šių Taisyklių 2.7. punkte nurodyta tvarka.
6.2. Šios Taisyklės gali būti pakeistos ir/ar papildytos tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Taisyklių pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Naudotojo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Taisyklių pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Naudotojas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos Naudotojas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal vartojimo kredito sutartis. Apie vienašališkai daromus pakeitimus Naudotojas turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.
6.3. Bendrovė turi teisę Sistemos valdymui, Paraiškos administravimui ir savo funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, turinčius teisę šios Sistemos valdymo, paraiškos administravimo ir kitų Bendrovės funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymo tikslais administruoti Bendrovės ir Naudotojo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti Naudotojo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios Bendrovės sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims.
6.4. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.
6.5. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) - Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva.

IMTI KREDITĄ

---
---
--- MĖN
--- MĖN
Mėnesio įmoka
---
 Palūkanos:
---
 Administravimo mokestis:
---
 Grąžintina suma:
---
 Galutinė mokėjimo data:
---
 MPN:
--- %
 BVKKMN:
--- %